Lp.

Nr
protok.

Data
uchwały

W sprawie

114 XXV 23.01.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2017
115 XXV 23.01.2017 przyjęcia "Zasad budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kikół"
116 XXVI 13.02.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2017
117 XXVI 13.02.2017 projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
118 XXVI 13.02.2017 zatwierdzenia zmian w "Planie  odnowy miejscowości Ciełuchowo na lata 2012 - 2019"
119 XXVI 13.02.2017 zatwierdzenia "Planu  odnowy miejscowości Grodzeń na lata 2017 - 2024"
120 XXVI 13.02.2017 zatwierdzenia "Planu  odnowy miejscowości Hornówek na lata 2017 - 2024"
121 XXVI 13.02.2017 zatwierdzenia "Planu  odnowy miejscowości Janowo na lata 2017 - 2024"
122 XXVI 13.02.2017 zatwierdzenia "Planu  odnowy miejscowości Jarczechowo na lata 2017 - 2024"
123 XXVI 13.02.2017 zatwierdzenia "Planu  odnowy miejscowości Kikół Wieś na lata 2017 - 2024"
124 XXVI 13.02.2017 zatwierdzenia "Planu  odnowy miejscowości Kołat na lata 2017 - 2024"
125 XXVI 13.02.2017 zatwierdzenia zmian w "Planie  odnowy miejscowości Lubin na lata 2012 - 2019"
126 XXVI 13.02.2017 zatwierdzenia "Planu  odnowy miejscowości Moszczonne na lata 2017 - 2024"
127 XXVI 13.02.2017 zatwierdzenia "Planu  odnowy miejscowości Rybniki na lata 2017 - 2024"
128 XXVI 13.02.2017 zatwierdzenia "Planu  odnowy miejscowości Sumin na lata 2017 - 2024"
129 XXVI 13.02.2017 zatwierdzenia zmian w "Planie  odnowy miejscowości Trutowo na lata 2012 - 2019"
130 XXVI 13.02.2017 zatwierdzenia "Planu  odnowy miejscowości Wawrzonkowo na lata 2017 - 2024"
131 XXVI 13.02.2017 zatwierdzenia "Planu  odnowy miejscowości Wola na lata 2017 - 2024"
132 XXVI 13.02.2017 zatwierdzenia zmian w  "Planie  odnowy miejscowości Wolęcin na lata 2012 - 2019"
133 XXVI 13.02.2017 zatwierdzenia "Planu  odnowy miejscowości Zajeziorze na lata 2017 - 2024"
134 XXVI 13.02.2017 zatwierdzenia "Planu  odnowy miejscowości Niedźwiedź na lata 2017 - 2024"
135 XXVI 13.02.2017 zatwierdzenia "Planu  odnowy miejscowości Walentowo na lata 2017 - 2024"
136 XXVI 13.02.2017 przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017
137 XXVI 13.02.2017 trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Kikole oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
138 XXVII 02.03.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2017
139 XXVII 02.03.2017 przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kikół"
140 XXVII 02.03.2017 przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kikół
141 XXVIII 27.03.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2017
142 XXVIII 27.03.2017 dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
143 XXVIII 27.03.2017 określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kikół
144 XXVIII 27.03.2017 określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kikół dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół
145 XXVIII 27.03.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Kikole oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
146 XXVIII 27.03.2017 zarządzenia łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa i określenia inkasentów
147 XXVIII 27.03.2017 przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Kikół na lata 2017 - 2020
148 XXIX 19.04.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2017
149 XXIX 19.04.2017 zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
150 XXIX 19.04.2017 wniosku o zwołanie zebrania wiejskiego
151 XXX 25.05.2017 poparcia apelu przedstawicieli środowisk samorządowych z dnia 16 marca 2017r. dotyczącego obrony samorządności terytorialnej w Polsce oraz przyjęcia Karty Samorządności
152 XXX 25.05.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2017
153 XXX 25.05.2017 przystąpienia Gminy Kikół do Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia "Salutaris"
154 XXX 25.05.2017 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kikół na lata 2017 - 2029
155 XXX 25.05.2017 zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kikół za 2016 rok
156 XXX 25.05.2017 absolutorium dla Wójta Gminy Kikół za rok 2016
157 XXXI 06.07.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2017
158 XXXI 06.07.2017 sprzedaży nieruchomości gruntowej
159 XXXI 06.07.2017 zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kikole
160 XXXI 06.07.2017 przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017 - 2019
161 XXXI 06.07.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Kikół do Kujawsko - Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia "Salutaris"
162 XXXI 06.07.2017 rozpatrzenia skargi złożonej przez Pana xxxxxxxxxxxxxxx na działania Wójta Gminy Kikół
163 XXXI 06.07.2017 wyborów do samorządu wsi Wymyślin
164 XXXII 21.07.2017 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi lipnowskiemu w 2017 roku na budowę chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Kikół
165 XXXII 21.07.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2017
166 XXXIII 17.08.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2017
167 XXXIII 17.08.2017 wyborów do samorządu wsi Grodzeń
168 XXXIII 17.08.2017 uchylenia uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej
169 XXXIII 17.08.2017 sprzedaży nieruchomości gruntowej
170 XXXIV 20.09.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2017
171 XXXIV 20.09.2017 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kikół na lata 2017 - 2029
172 XXXIV 20.09.2017 przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kikół na lata 2017 - 2023"
173 XXXIV 20.09.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy "Koniczynka" w Suminie i nadania Statutu
174 XXXIV 20.09.2017 wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Kikół, a Województwem Kujawsko - Pomorskim w celu realizacji projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0."
175 XXXV 27.10.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2017
176 XXXV 27.10.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy "Koniczynka" w Suminie i nadania Statutu
177 XXXV 27.10.2017 Programu współpracy organów Gminy Kikół z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018
178 XXXV 27.10.2017 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej
179 XXXV 27.10.2017 zarządzenia łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa i określenia inkasentów
180 XXXVI 22.11.2017 <>

nadania imienia Przedszkolu Publicznemu w Kikole

181 XXXVI 22.11.2017

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2017

182 XXXVI 22.11.2017

stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Kikole, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa im. Ignacego Antoniego Zboińskiego w Kikole oraz Publiczne Gimnazjum w Kikole, w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Ignacego Antoniego Zboińskiego w Kikole

183 XXXVI 22.11.2017

stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Woli w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Ireny Sendlerowej w Woli

184 XXXVI 22.11.2017

stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Ciełuchowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Ciełuchowie

185 XXXVI 22.11.2017

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

186 XXXVI 22.11.2017

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kikół

187 XXXVI 22.11.2017

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonych na terenie Gminy Kikół oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

188 XXXVI 22.11.2017

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

189 XXXVI 22.11.2017

obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018

190 XXXVI 22.11.2017 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok
191 XXXVII 08.12.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2017
192 XXXVII 08.12.2017 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lipnowskiemu w 2017 roku na przebudowę drogi powiatowej na terenie Gminy Kikół
193 XXXVII 08.12.2017 udzielenia dotacji celowej Klasztorowi oo. Karmelitów w Trutowie
194 XXXVII 08.12.2017 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kikół na lata 2017-2029
195 XXXVII 08.12.2017 zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych
196 XXXVII 08.12.2017 utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Ośrodek Kultury Gminy Kikół i nadania jej statutu
197 XXXVII 08.12.2017 zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w okresie od 1 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r.
198 XXXVIII 29.12.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kikół na rok 2017
199 XXXVIII 29.12.2017 przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych na rok 2018
200 XXXVIII 29.12.2017 przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok
201 XXXVIII 29.12.2017 uchwalenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kikół na lata 2018-2030
202 XXXVIII 29.12.2017 uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2018