Petycja w sprawie opublikowania na tablicy ogłoszeń adresu e-mail Urzędu dedykowanego do przyjmowania sygnałów o uciążliwości zapachowej

Odwzorowanie cyfrowe (skan): w załączeniu

Data wpływu petycji: 13.06.2017

Dane podmiotu wnoszącego petycję: Osoba Prawna

                                                    Szulc - Efekt sp. z o.o.

                                                    ul. Poligonowa 1

                                                    04-051 Warszawa