Lp.

Nr
protok.

Data
uchwały

W sprawie

1 I 22.11.2018 wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Kikół
2 I 22.11.2018 wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Kikół
3 II 12.12.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2018
4 II 12.12.2018 powołania Komisji Rewizyjnej i ustalenia jej składu osobowego
5 II 12.12.2018 wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
6 II 12.12.2018 powołania Komisji Skarg, wniosków i petycji i ustalenia jej składu osobowego
7 II 12.12.2018 powołania i ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Gminy
8 II 12.12.2018 wyboru przedstawicieli Gminy Kikół do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej, w Dobrzyniu nad Wisłą na lata 2019 - 2024
9 II 12.12.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Kikół
10 II 12.12.2018 ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
11 II 12.12.2018 ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kikół
12 II 12.12.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kikół

13

II

 12.12.2018  przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kikół"

14

III

 28.12.2018  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2018

15

III

 28.12.2018  zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kikół na lata 2018 - 2032

16

III

 28.12.2018

 rozwiązania Straży Gminnej w Kikole

17

III

 28.12.2018

 uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2019

18

III

 28.12.2018

 uchwalenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kikół na lata 2019 - 2032