Petycja w sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy Kikół

Odwzorowanie cyfrowe (skan): w załączeniu

Data wpływu petycji: 01.02.2019

Dane podmiotu wnoszącego petycję: Brak zgody na ujawnienie danych osobowych