Petycja w sprawie analizy wydatków ponoszonych w związku z korzystaniem z usług telekomunikacyjnych

Odwzorowanie cyfrowe (skan): w załączeniu

Data wpływu petycji: 22.05.2019

Dane podmiotu wnoszącego petycję: Osoba Prawna

                                                        Szulc - Efekt sp. z o.o.

                                                        ul. Poligonowa 1

                                                        04 - 051 Warszawa