In.6730.54.4.2019.JBK                                                                    Kikół, dnia 21.10.2020r.

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Kikół


Zgodnie z art. 49 § 1 w związku z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 21.10.2020 r. wydana została Decyzja Nr In.6730.54.2020.JBK o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na:nadbudowie i przebudowie budynku przemysłowego, na działkach nr 361/24, nr 361/34, nr 361/33, położonych w obrębie ewidencyjnym Lubin, gmina Kikół.

Z treścią decyzji, o której mowa powyżej, a także z aktami przedmiotowej sprawy, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kikół, Plac Kościuszki 7, w pok. nr 5, w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni
od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie tj. od dnia 21.10.2020r.

 Podano do publicznej wiadomości dnia 21 października 2020 roku.