Kikół, dnia.21.10.2020r.

In.6220.01.5.2020.JBK

 

 

Obwieszczenie

o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wójt Gminy Kikół na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.)  w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283 ze zm. ) w celu zapewnienia stronom pełnego i czynnego  udziału w postępowaniu o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

zawiadamia strony

o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na

 

„Budowie farmy Fotowoltaicznej Konotopie o mocy do 1,0 MW i powierzchni do 1,90 ha, trafostacji, przyłącza do linii S/N, konwerterów,  inwerterów, dróg wewnętrznych, okablowania, ogrodzenia, itp. na działce nr 178/2 położonej w obrębie ewidencyjnym 0010 Konotopie, gmina Kikół”.

 

W związku z powyższym informuję, iż strony postępowania mogą zapoznać się z całością akt sprawy ( w tym z opiniami  Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego  Inspektora Sanitarnego w Lipnie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu)  i wypowiedzieć się, co do zebranych materiałów w siedzibie Urzędu Gminy  Kikół, ul. Plac Kościuszki 7, 87 – 620 Kikół, w pok. nr 5  w dniach poniedziałek, środa, czwartek od godz. 715-1515 ,wtorek od 715- 1615, piątek od 715- 1415  w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia tj. do dnia 12 listopada 2020 roku.

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone na stronie internetowej BIP www.bip.kikol.pl, wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kikół oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Konotopie.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

 

Zawiadomienie podano do publicznej wiadomości dnia 21.10.2020 r.