ZAPYTANIE OFERTOWE

 

dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na dostawę laptopów w ramach programu Zdalna Szkoła +.

 

Zadanie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”

Działania 1.1 - Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach

 dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła + wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

 

 

I.       ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Kikół, Pl. Kościuszki 7, 87 – 620 Kikół, NIP: 466-03-31-828

tel. 054/289-46-70

 

II.     OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych komputerów przenośnych (laptopów) w ilości 41 szt. wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym zgodnie z poniższą specyfikacją:

1.      procesor: minimum Intel Core i3

2.      pamięć RAM: 8 GB

3.      karta graficzna: wbudowana, np. Intel HD Graphics

4.      kamera: wbudowana w ramkę ekranu

5.      dźwięk: wbudowane głośniki, mikrofon

6.      dysk twardy: SSD 256GB

7.      przekątna ekranu: min. 14”

8.      łączność: wbudowane WiFi 802.11

9.      klawiatura: QWERTY

10.  system operacyjny: System operacyjny MS Windows 10 Home PL

11.  gwarancja: 24 miesiące

 

III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.      Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia.

2.      Wykonawca musi dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 

IV.   OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.      Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

2.      Do oferty należy dołączyć również zaparafowany wzór umowy (załącznik nr 2) oraz klauzule informacyjną (załącznik nr 3).

3.      Oferta powinna zostać podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

4.      Zaoferowana cena wyrażona w PLN musi być wykazana do dwóch miejsc po przecinku oraz zawierać wszelkie koszty wykonania zamówienia

 

V.     MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.      Ofertę należy złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy w Kikole, Plac Kościuszki 7, 87 – 620 Kikół pok. 10 w nieprzekraczalnym terminie do

    dnia 1 grudnia 2020r. do godz. 10.00 w kopercie z dopiskiem „Dostawa komputerów dla potrzeb realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła + wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. W przypadku ofert składanych drogą pocztową zostaną one uznane za złożone w terminie, jeżeli wpłyną do Urzędu Gminy w Kikole najpóźniej w dniu 1 grudnia 2020r. do godz. 10.10.

2.      Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3.      Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 1 grudnia 2020r.

4.      Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

5.      Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoja ofertę.

6.      Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez dokonania wyboru żadnej z ofert, bez podania przyczyny na każdym etapie prowadzonego postępowania, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego.

 

VI.   KRYTERIA OCENY OFERT

Cena – 100 %. Kryterium oznacza najniższą cenę brutto za wykonanie przedmiotowej usługi.

 

VII.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1.      Termin wykonania przedmiotu zamówienia tj. dostarczenia komputerów: do dnia 14 grudnia 2020r.

 

VIII. ZASADY WYBORU WYKONAWCY

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej http://bip.kikol.pl

 

IX.   DODATKOWE INFORMACJE:

Osoby do kontaktu:

- Iwona Boguska tel. 054/289-46-70 wew. 47

- Jacek Wilkanowski tel. 054/289-46-70 wew. 47