Lp.

Data

W sprawie

1 10.01.2020 Zarządzenie Nr 1/2020 w sprawie upoważnienia inspektora ds. zagospodarowania przestrzennego, mienia komunalnego i gospodarki gruntami do wydawania zaświadczeń i informacji
2

14.01.2020

Zarządzenie Nr 2/2020 w sprawie powołania komisji do oceny złożonych ofert w trybie zapytania ofertowego dla zadania poniżej 30 000 euro na: Zakup i dostawa wyposażenia do sal przedszkolnych w ramach projektu nr RPKP.06.03.01-04-0021/17 pn.: "Rozbudowa wraz z adaptacją części budynku Szkoły Podstawowej w Kikole na oddział przedszkolny" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.
3 16.01.2020 Zarządzenie Nr 3/2020 w sprawie przeprowadzenia okresowego audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji
4 17.01.2020 Zarządzenie Nr 4/2020 w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Kikole
5 20.01.2020 Zarządzenie Nr 5/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert na zadanie: "Przebudowa drogi gminnej nr 170124 w miejscowości Lubin"
6 20.01.2020

Zarządzenie Nr 6/2020 w sprawie upoważnienia Pana Krzysztofa Kozłowskiego, zatrudnionego w Urzędzie Gminy w Kikole na stanowisku Zastępcy Skarbnika Gminy Kikół do działania w imieniu Wójta Gminy jako organu gminy lub organu podatkowego

7 27.01.2020

Zarządzenie Nr 7/2020 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kikół

8

27.01.2020

Zarządzenie Nr 8/2020 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe, placówki doskonalenia nauczycieli oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenia zawodowe nauczycieli, a także specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w roku 2020

9

3.02.2020

Zarządzenie Nr 9/2020 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na 2020 rok

10

3.02.2020

Zarządzenie Nr 10/2020 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy "Koniczynka" w Suminie na 2020 rok

11

11.03.2020

Zarządzenie Nr 11/2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w roku 2020 zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

12

18.03.2020

Zarządzenie Nr 12/2020 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na 2020 rok

13

30.03.2020

Zarządzenie Nr 13/2020 w sprawie ustalenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kikół za 2019 rok

14

1.04.2020

Zarządzenie Nr 14/2020 w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Kikole

15

1.04.2020

Zarządzenie Nr 15/2020 w sprawie udzielenia pani Anecie Monice Falkowskiej - Dyrektorowi Samorządowej Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Kikole pełnomocnictwa do działania w imieniu Gminy Kikół

16

2.04.2020

Zarządzenie Nr 16/2020 w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyboru ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji w roku 2020 zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

17

8.04.2020

Zarządzenie Nr 17/2020 w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Kikół na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz upowszechniania kultury i sztuki na terenie Gminy Kikół w 2020 roku

18

14.04.2020

Zarządzenie Nr 18/2020 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na 2020 rok

19

30.04.2020

Zarządzenie Nr 19/2020 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na 2020 rok

20

30.04.2020

Zarządzenie Nr 20/2020 w sprawie powołania Dyrektora Ośrodka Kultury Gminy Kikół

21

30.04.2020

Zarządzenie Nr 21/2020 w sprawie udzielenia pani Anecie Monice Falkowskiej - Dyrektorowi Samorządowej Instytucji Kultury - Ośrodka Kultury Gminy Kikół pełnomocnictwa do działania w imieniu Gminy Kikół

22

5.05.2020

Zarządzenie Nr 22/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawieszenie przez dyrektora zajęć w przedszkolu publicznym oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kikół

23

12.05.2020

Zarządzenie Nr 23/2020 w sprawie nadania Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Kikół

24

12.05.2020

Zarządzenie Nr 24/2020 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pani Aleksandry Baranowskiej

25

13.05.2020

Zarządzenie Nr 25/2020 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na 2020 rok

26

22.05.2020

Zarządzenie Nr 26/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert na zadanie: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kikół w okresie od 1 lipca 2020r. do 31 maja 2021r."

27

29.05.2020

Zarządzenie Nr 27/2020 w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu gminy i zastosowania ulg z ustawy ordynacja podatkowa za rok 2019

28

29.05.2020

Zarządzenie Nr 28/2020 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na 2020 rok

29

1.06.2020

Zarządzenie Nr 29/2020 w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Kikole

30

4.06.2020

Zarządzenie Nr 30/2020 w sprawie powołania komisji do oceny ofert w trybie zapytania ofertowego dla zadania poniżej 30 000 euro na zadanie pn.: "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Kikółw 2020 roku"

31

8.06.2020

Zarządzenie Nr 31/2020 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2020 na terenie Gminy Kikół

32

19.06.2020

Zarządzenie Nr 32/2020 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na 2020 rok

33

30.06.2020

Zarządzenie Nr 33/2020 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na 2020 rok

34

6.07.2020

Zarządzenie Nr 34/2020 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na 2020 rok

35

7.07.2020

Zarządzenie Nr 35/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert na zadanie: "Budowa ul. Rzemieślniczej w Kikole"

36

16.07.2020

Zarządzenie Nr 36/2020 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na 2020 rok

37

23.07.2020

Zarządzenie Nr 37/2020 w sprawie powołania komisji do oceny ofert w trybie zapytania ofertowego dla zadania poniżej 30 000 euro dotyczącego realizacji projektu grantowego  pn.: "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"

38

24.07.2020

Zarządzenie Nr 38/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok instytucji kultury Ośrodka Kultury Gminy Kikół

39

24.07.2020

Zarządzenie Nr 39/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Kikole

40

13.08.2020

Zarządzenie Nr 40/2020 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na 2020 rok

41

27.08.2020

Zarządzenie Nr 41/2020 w sprawie ustalenia sprawozdania półrocznego z wykonania budżetu Gminy Kikół za 2020 rok

42

27.08.2020

Zarządzenie Nr 42/2020 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na 2020 rok

43

4.09.2020

Zarządzenie Nr 43/2020 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2021r. przez podległe gminie jednostki

44

10.09.2020

Zarządzenie Nr 44/2020 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na 2020 rok

45

17.09.2020

Zarządzenie Nr 45/2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Programu wspołpracy organów Gminy Kikół z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021".

46

28.09.2020

Zarządzenie Nr 46/2020 w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego dla zadania poniżej 30 000 euro dotyczącego zadania pn.: "Dostawa kamienia łamanego na drogi gminne dla Gminy Kikół w 2020r."

47

28.09.2020

Zarządzenie Nr 47/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert na zadanie: "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami do długości 0,499 km, w obrębie geodezyjnym: Ciełuchowo cz. dz. nr 308"

48

28.09.2020

Zarządzenie Nr 48/2020 w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności w Gminie Kikół

49

28.09.2020

Zarządzenie Nr 49/2020 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na 2020 rok

50

16.10.2020

Zarządzenie Nr 50/2020 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na 2020 rok

51

28.10.2020

Zarządzenie Nr 51/2020 w sprawie przedłożenia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020 wraz z wynikami egzaminu ósmoklasisty

52

29.10.2020

Zarządzenie Nr 52/2020 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na 2020 rok

53

2.11.2020

Zarządzenie Nr 53/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert na zadanie: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kikół - Szkoła Podstawowa w Ciełuchowie"

54

3.11.2020

Zarządzenie Nr 54/2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej dla pracowników Urzędu Gminy w Kikole

55

3.11.2020

Zarządzenie Nr 54A/2020 w sprawie wyłączenia z zakresu pracy zdalnej pracowników Urzędu Gminy Kikół

56

13.11.2020

Zarządzenie Nr 55/2020 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na 2020 rok

57

13.11.2020

Zarządzenie Nr 56/2020 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kikół na lata 2021 - 2034

58

16.11.2020

Zarządzenie Nr 57/2020 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na 2020 rok

59

1.12.2020

Zarządzenie Nr 58/2020 w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego dla zadania poniżej 30 000 euro dotyczącego realizacji projektu grantowego pn.: "Zdalna Szkoła + wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"

60

4.12.2020

Zarządzenie Nr 58A/2020 w sprawie wyłączenia z zakresu pracy zdalnej pracowników Urzędu Gminy Kikół

61

7.12.2020

Zarządzenie Nr 59/2020 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na 2020 rok

62

8.12.2020

Zarządzenie Nr 60/2020 w sprawie upoważnienia do czynności w zakresie okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych

63

11.12.2020

Zarządzenie Nr 61/2020 w sprawie polityki rachunkowości

64

11.12.2020

Zarządzenie Nr 61A/2020 w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego dla zadania poniżej 30 000 euro dotyczącego realizacji: "Zakupu i dostwy sprzętu dla Jednostki Karmelickiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Trutowie" w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości.

65

14.12.2020

Zarządzenie Nr 62/2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych "Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2021"

66

14.12.2020

Zarządzenie Nr 63/2020 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej pełnej

67

14.12.2020

Zarządzenie Nr 64/2020 w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do opracowania zasad wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Gminy Kikół oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Kikół

68

21.12.2020

Zarządzenie Nr 65/2020 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na 2020 rok

69

22.12.2020

Zarządzenie Nr 66/2020 w sprawie wyłączenia z zakresu pracy zdalnej pracowników Urzędu Gminy Kikół

70

28.12.2020

Zarządzenie Nr 67/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert na zadanie: "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej w miejscowości Kikół"

71

28.12.2020

Zarządzenie Nr 68/2020 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej im. I.A.Zboińskiego w Kikole

72

31.12.2020

Zarządzenie Nr 69/2020 w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu

73

31.12.2020

Zarządzenie Nr 70/2020 w sprawie planu kontroli zarządczej na 2021 rok