In.6733.3.7.2020.2021.JBK                                                         Kikół, dnia 11.02.2021r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KIKÓŁ

 

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

 

          Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.)  Wójt Gminy Kikół zawiadamia, że w dniu 11 lutego 2021 roku na wniosek ENERGA – OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128, 87 – 100 Toruń została wydana decyzja nr In. 6733.3.2020.2021.JBK o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie linii kablowej nn 0,4 kV na terenie działek oznaczonych numerami: 104/1, 104/2, 104/3, 104/4, 104/5, 104/6, 104/7, 104/8, 104/9, 104/10, 104/11, 104/12, 104/13, 104/14, 104/15, 104/16, 55, położonych w obrębie ewidencyjnym Hornówek, gmina Kikół.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia obwieszczenia (zawiadomienia). Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie tj. w dniu 25 lutego 2021 r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 11.02.2021 r. poprzez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy w Kikole, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kikole oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Hornówek.

 

 W związku z powyższym informuję, że z w/w decyzją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Kikół, Plac Kościuszki 7, pok. nr 5, w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek od 715 do 1515 , wtorek od 715 do 1615, piątek 715 do 1415.