In.6733.4.5.2020.2021.JBK                                                         Kikół, dnia 12.02.2021r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KIKÓŁ

 

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

 

          Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu   i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.)  Wójt Gminy Kikół zawiadamia, że w dniu 11 lutego 2021 roku na wniosek Inwestora ENERGA – OPERATOR S.A., Oddział w Toruniu z siedzibą przy ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń, została wydana decyzja nr In. 6733.4.2020.2021.JBK o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: przebudowie linii napowietrznej SN-15kV, budowie słupowej stacji transformatorowej SN/nN, budowie linii kablowej SN-15kV,  budowie linii kablowych nN-0,4 kV oraz przebudowie linii napowietrznej nN 0,4 kV, na działkach nr 53, nr 11/2, nr 72/2, nr 156,  nr 49, nr 234, nr 77/4, położonych w obrębie ewidencyjnym Sumin PGR, gmina Kikół.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia obwieszczenia (zawiadomienia). Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie tj. w dniu 26 lutego 2021 r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 12.02.2021 r. poprzez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy w Kikole, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kikole oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Sumin.

 

 W związku z powyższym informuję, że z w/w decyzją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Kikół, Plac Kościuszki 7, pok. nr 5, w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek od 715 do 1515 , wtorek od 715 do 1615, piątek 715 do 1415.