Kikół, dnia 02.03.2021 r.

Znak: Or.524.1.2021.JM

 

 

OGŁOSZENIE

O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWEJ

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.1057 ze zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr XXI/122/2020Rady Gminy Kikół z dnia 30 listopada 2020 r. roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy organów Gminy Kikół z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

Wójt Gminy Kikół

w związku z ogłoszonym w dniu22 lutego  2021 roku otwartym konkursem ofert na wsparcie realizacji w roku 2021 zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, zaprasza do udziału w pracach komisji konkursowej powoływanej do opiniowania ofert zgłoszonych w wyżej wskazanym konkursie.

W wyniku naboru, zarządzeniem zostanie powołana komisja konkursowa.
W jej skład będą wchodzić:

1.      3 przedstawicieli Urzędu Gminy w Kikole,

2.      2 przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie
z art. 15 ust. 2d ustawy (w przypadku zgłoszenia).

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży. Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz.U z 2020 r., poz. 256) dotyczące wyłączenia pracownika.


Zadania komisji konkursowej:

1.      Ocena formalna i merytoryczna zgłoszonych ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie.

2.      Rekomendacja co do wyboru ofert dla Wójta Gminy Kikół.

3.      Sporządzenie protokołu z przebiegu prac komisji.

Organizacje/podmioty zgłaszają swoje kandydatury na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowej podpisane przez zainteresowaną osobę oraz organizację wskazującą, należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Kikole, Plac Kościuszki 7, 87 – 620 Kikół, pokój nr 10 lub przesłać pocztą na adres Urząd Gminy
w Kikole, Plac Kościuszki 7, 87 – 620 Kikół. Termin zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej upływa z dniem 11marca2021 r. Decyduje kolejność zgłoszeń.