Zarządzenie nr 29/2021

Wójta Gminy Kikół

z dnia 02 czerwca 2021 roku

 

w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i nadania regulaminu jej działania.

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 7 i art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378)

zarządzam co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 80/2011 Wójta Gminy Kikół z dnia 28.12.2011 roku w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i nadania regulaminu jej działania wprowadza się następujące zmiany:

1)      § 1 otrzymuje brzmienie:

Powołuje się Społeczną Komisję Mieszkaniową w składzie 1/Małgorzata Baranowska  2/Joanna Małecka 3/Artur Radmerski 4/Julita Borucka – Kozłowska.

§ 2. Traci moc zarządzenie nr 90/2014 Wójta Gminy Kikół z dnia 24.11.2014 roku.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.