WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA

 

Wójt Gminy Kikół działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /j.t. Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm./

 podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

 

 

L.p.

Położenie

Przeznaczenie 

w studium                   

Nr działki

 

pow. w ha

Numer

KW

Opis nieruchomości

Cena wywoławcza

w zł 

Forma zbycia

 

1.

 

Kikół

teren przeznaczony  pod drogę

 

 

670

 

 

0,0089

 

 

WL1L/00021775/2

 

działka niezabudowana

 

3 100,00

zbycie             w drodze bezprzetargowej 

 

 

Uwagi:

 1. Wykaz wywieszony zostaje zgodnie z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami  / t.j. Dz.U. z 2020 , poz. 1990 z późn. zm./ na okres 21 dni tj. od dnia 10.06.2021 r. do dnia 01.07.2021 r.

2. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt  1 i 2 w/w  ustawy upływa z   dniem 26.07.2021 r.

3. Sprzedaż w/w nieruchomości zwolniona jest od podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust. 1, pkt. 9 w związku z art. 2 pkt. 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j.Dz. U. z 2021 poz. 685 z późn. zm.).

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                    

 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości dnia 10.06.2021 r. poprzez:

1.Wywieszenie na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Gminy Kikół.  

2. Zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Kikół http://bip.kikol.pl                                                                                                                                         

3. Wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa  Kikół.

Informację o wywieszeniu niniejszego wykazu podano:

1.W prasie lokalnej                                                                                                                                                                                                                                                                2.Zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy Kikół   http://bip.kikol.pl