In.6733.5.2.2021.JBK                                                                   Kikół, dnia 11.06.2021 r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KIKÓŁ

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

          Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu   i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) Wójt Gminy Kikół zawiadamia, że w dniu 11 czerwca 2021 roku zostało wszczęte na wniosek ENERGA – OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu, Rejon Dystrybucji Rypin, ul. Piaski 31, 87 – 300 Rypin, w imieniu której na podstawie udzielonego pełnomocnictwa z dnia 1 lutego 2021 r.  występuje pan Tomasz Górski, reprezentujący firmę usługi – Projektowanie ELTOMES, z siedzibą ul. Żwirki i Wigury 81E/80, 87-100 Toruń, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie linii kablowej nn 0,4 kV oraz zabudowie szafek pomiarowych i rozdzielnicy szafowej nN 0,4 kV na działkach oznaczonych nr 23/10, nr 23/28, nr 23/20, nr 23/30, nr 23/34, nr 23/33, nr 23/32 położonych w miejscowości Jarczechowo, obręb ewidencyjny Jarczechowo, gmina Kikół.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. KPA niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 11.06.2021 r. poprzez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy w Kikole, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kikole oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Jarczechowo. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 kpa).

Uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w Kikole, Plac Kościuszki 7, 87 – 620 Kikół w godzinach pracy urzędu: pon, śr., czw. 715 – 1515, wt. 715 – 1615, pt. 715 - 1415 w ciągu 7 dni od dnia dokonania zawiadomienia tj. do dnia 02 lipca 2021 r.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna

Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne

rozporządzenie o ochronie danych, informujemy:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kikół ( obsługiwana przez Urząd Gminy w Kikole i reprezentowana przez Wójta Gminy Kikół) z siedzibą Plac Kościuszki 7; 87-620 Kikół tel. 542894670.

Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować pod nr tel. 542894670 lub adresem

e-mail: iod@kikol.pl.

 1. Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

 1) art. 6 ust. 1 lit c w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynikające z zadań określonych w przepisach szczególnych jakim jest ustawa z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

 2) art. 6 ust. 1 lit a RODO na podstawie zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa, np. podanie nr telefonu, adresu e-mail.

2. Twoje dane osobowe administrator może ujawniać odbiorcom, którymi są m.in.: podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, pocztowe, sądy, organy ścigania, podatkowe, notariusze, radcowie prawni, podmioty kontrolujące administratora oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania Twoich danych osobowych, ale wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów. Twoja dane osobowe także będą ujawnione pracownikom i współpracownikom administratora w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich obowiązków. Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne oraz inne wykonujące wyspecjalizowane usługi, jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.

3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji:

 1) Dane dotyczące planowania i zagospodarowania przestrzennego podlegają przechowywaniu wieczystemu,

 2) w zakresie danych, gdzie wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie, do czasu cofnięcie zgody, nie dłużej jednak niż do     czasu, do czasu wskazanego w ppkt. 1.

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora masz prawo do:

 1) dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO, z ograniczeniem wynikającym z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27  marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - do uzyskania wszelkich dostępnych informacji o źródle  pochodzenia danych osobowych przysługuje, jeżeli uprawnienie to nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od            której dane te pozyskano,

2) sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;

3) usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO jeżeli:

a) wycofasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych;

b) dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

c) dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;

4) ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO jeżeli:

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie,   której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

e) zgodnie z art. 8b ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania nie wpływa na tok i przebieg postępowania.

5) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez administratora przed jej cofnięciem.

5. Podanie Twoich danych:

1) jest wymogiem ustawy na podstawie, których działa administrator. Jeżeli odmówisz podania Twoich danych lub podasz  nieprawidłowe dane, administrator nie będzie mógł zrealizować celu do jakiego zobowiązują go przepisy prawa,

2) jest dobrowolne i odbywa się na podstawie Twojej zgody, która może być cofnięta w dowolnym momencie

6. Przysługuje Ci także skarga do organu nadzorczego:

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

8. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.