In.6733.3.5.2021.JBK                                                                  Kikół, dnia 15.06.2021r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KIKÓŁ

 

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

 

          Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) Wójt Gminy Kikół zawiadamia, że w dniu 15 czerwca 2021 roku na wniosek ENERGA – OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128, 87 – 100 Toruń została wydana decyzja nr In. 6733.3.5.2021.JBK o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie linii kablowej nN 0,4 kV  wraz z szafkami pomiarowymi, położonych na działkach nr 19/1, nr 19/2, nr 19/3, nr 19/4, nr 19/5, nr 19/6, nr 19/7, nr 19/8, nr 19/9, nr 19/10, nr 19/11, nr 20/1, nr 10/1, nr 67, nr 71/1 i nr 69, położonych w obrębie ewidencyjnym Konotopie, gmina Kikół.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia obwieszczenia (zawiadomienia). Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie tj. w dniu 29 czerwca 2021 r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 15.06.2021 r. poprzez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy w Kikole, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kikole oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Konotopie.

 

 W związku z powyższym informuję, że z w/w decyzją można zapoznać się
w siedzibie Urzędu Gminy Kikół, Plac Kościuszki 7, pok. nr 5, w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek od 715 do 1515 , wtorek od 715 do 1615, piątek 715 do 1415.