In.6733.4.4.2021.JBK                                                                  Kikół, dnia 12.07.2021r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KIKÓŁ

 

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

 

          Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu                                i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) Wójt Gminy Kikół zawiadamia, że w dniu 12 lipca 2021 roku na wniosek Gminy Kikół w imieniu której wystąpił Wójt Gminy Pan Józef Predenkiewicz, została wydana decyzja nr In. 6733.4.3.2021.JBK o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: przebudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń części budynku byłego przedszkola na placówkę pocztową, na działce nr 153, położonej przy ul. Toruńskiej, w obrębie ewidencyjnym Kikół, gmina Kikół.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia obwieszczenia (zawiadomienia). Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie tj. w dniu 26 lipca 2021 r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 12.07.2021 r. poprzez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy w Kikole, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kikole oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Kikół.

 

 W związku z powyższym informuję, że z w/w decyzją można zapoznać się
w siedzibie Urzędu Gminy Kikół, Plac Kościuszki 7, pok. nr 5, w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek od 715 do 1515 , wtorek od 715 do 1615, piątek 715 do 1415.