In.6733.5.6.2021.JBK                                                                  Kikół, dnia 03.08.2021 r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KIKÓŁ

 

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

 

          Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu                                i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) Wójt Gminy Kikół zawiadamia, że w dniu 03 sierpnia 2021  roku na wniosek  Energa – Operator  S.A. z/ w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, Oddział w Toruniu przy ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń, złożonego przez pełnomocnika Pana Tomasza Górskiego z firmy ELTOMES Tomasz Górski, ul. Żwirki i Wigury 81e/80, 87-100 Toruń została wydana decyzja nr In. 6733.5.5.2021.JBK o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie linii kablowej nN 0,4 kV  wraz z zabudową szafkami pomiarowymi i rozdzielnicą szafową, na działkach nr 23/10, nr 23/28, nr 23/20, nr 23/30, nr 23/34, nr 23/33, nr 23/32, położonych w obrębie ewidencyjnym Jarczechowo, gmina Kikół.

 

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia obwieszczenia (zawiadomienia). Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie tj. w dniu 17 sierpnia 2021 r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 03 sierpnia 2021 r. poprzez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy w Kikole, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kikole oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Jarczechowo.

 

 W związku z powyższym informuję, że z w/w decyzją można zapoznać się
w siedzibie Urzędu Gminy Kikół, Plac Kościuszki 7, pok. nr 5, w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek od 715 do 1515 , wtorek od 715 do 1615, piątek 715 do 1415.