In.6733.6.4.2021.JBK                                                                    Kikół, dnia 02.09.2021r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KIKÓŁ

 

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

 

          Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu   i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ) Wójt Gminy Kikół zawiadamia, że w dniu 02 września 2021 roku na wniosek Gminy Kikół w imieniu której wystąpił Wójt Gminy Pan Józef Predenkiewicz, została wydana decyzja nr In. 6733.6.2021.JBK o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie Stacji Uzdatniania Wody wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr 158/1, nr 81, nr 80, położonych w miejscowości Sumin w obrębie ewidencyjnym Sumin PGR, gmina Kikół.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia dokonania/doręczenia obwieszczenia tj. do dnia 30 września 2021.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 02.09.2021 r. poprzez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy w Kikole, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kikole oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Sumin.

 

 W związku z powyższym informuję, że z w/w decyzją można zapoznać się
w siedzibie Urzędu Gminy Kikół, Plac Kościuszki 7, pok. nr 5, w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek od 715 do 1515 , wtorek od 715 do 1615, piątek 715 do 1415.