In.6733.8.2.2021.JBK                                                                   Kikół, dnia 13.10.2021 r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KIKÓŁ

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

          Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) Wójt Gminy Kikół zawiadamia, że w dniu 15 września 2021 roku zostało wszczęte na wniosek ENERGA – OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu, Ul. Bema 128, 87 – 100 Toruń, w imieniu której na podstawie udzielonego pełnomocnictwa z dnia 1 lutego 2021 r.  występuje pan Jacek Tęgowski, reprezentujący firmę ProEs Michał Szalkowski, ul. Piłsudskiego 3, 87 – 500 Rypin, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie linii kablowej nn-0,4 kV na działkach oznaczonych nr 5/12, 16, 2/3, 2/9 położonych w miejscowości Niedźwiedź, obręb ewidencyjny Walentowo, gmina Kikół.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. KPA niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 13.10.2021 r. poprzez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy w Kikole, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kikole oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Walentowo. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 kpa).

Uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w Kikole, Plac Kościuszki 7, 87 – 620 Kikół w godzinach pracy urzędu: pon, śr., czw.
715 – 1515, wt. 715 – 1615, pt. 715 - 1415 w ciągu 7 dni od dnia dokonania zawiadomienia tj. do dnia 03 listopada 2021 r.