Kikół, dn. 07.12.2021

 

ZAPYTANIE O CENĘ

Nr GOPS.0911.9.2021

 

Nazwa zamówienia:

„Zakup i dostawa fabrycznie nowego schodołazu gąsienicowego na potrzeby projektu „Usługi indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Kikół”

 

    I.                    Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Kikół

Plac Kościuszki 7, 87-620 Kikół

NIP: 466-03-318-28

 

reprezentowana przez :

Joannę Małecką – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kikole Palc Kościuszki 7a, 87-620 Kikół

tel./fax                                   54-289-46-70.

adres e-mail:                          gops@kikol.pl

strona internetowa                 https://gopskikol.rbip.mojregion.info/

godziny urzędowania: poniedziałek, środa, czwartek 07:15- 15:15, wtorek 07:15 – 16:15, piątek 07:15 – 14:15.

 

 II.                    Sposób udzielenia zamówienia

1.     Postępowanie prowadzone jest jako rozeznanie rynku, o którym mowa w sekcji 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (wersja z dnia 21 grudnia 2020r) w formie zapytania o cenę upublicznionego na stronie internetowej Zamawiającego https://gopskikol.rbip.mojregion.info/ w zakładce Zamówienia publiczne poniżej 130 tysięcy zł.

2.     Szacunkowa wartość zamówienia jest niższa niż 20 tyś zł netto. Zamówienie nie przekracza kwoty określonej w art.5 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) i nie wymaga stosowania ustawy.

 

III.                     Opis przedmiotu zamówienia.

1.     Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego schodołazu gąsienicowego na potrzeby projektu „Usługi indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Kikół.

2.     Zamówienie obejmuje zakup i dostawę fabrycznie nowego schodołazu gąsienicowego o następujących parametrach:

a)     Waga urządzenia  od 40 kg do 60kg

b)     Dopuszczalne obciążenie nie mniej niż 130 kg

c)     Moc silnika nie mniej niż 220 W

d)     Okres gwarancji: min. 2 lata.

e)     Możliwość podpięcia wózków o różnych rozmiarach i rozstawie kół

f)      Urządzenie wyposażone w pasy bezpieczeństwa do przypięcia pasażera

g)     Urządzenie wyposażone w hamulec magnetyczny

h)     Wysokość pokonywanego stopnia nie mniej niż 20 cm

i)      Możliwość rozłożenia na co najmniej 2 mniejsze elementy do transportu i przechowywania sprzętu

j)      Maksymalne nachylenie schodów – 35 stopni nachylenia

k)     Produkt musi posiadać deklarację zgodności CE

3. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia z obsługi urządzenia dla personelu.

 

4.  Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego słownika zamówień (CPV) – 33196200-2 sprzęt dla niepełnosprawnych.

 

Zamówienie finansowane jest w ramach  projektu pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.8  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

IV.                     Termin realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia: do dnia 28.12.2021 r

 

  V.                     Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

1.     Wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 1.

2.     Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

VI.                      Opis sposobu przygotowania oferty.

  1. Ofertę należy przygotować z wykorzystaniem formularza ofertowego, którego wzór określony został w załączniku nr 1 do Zapytania o cenę. Wykonawca określi cenę oferty brutto w sposób podany w formularzu ofertowym.
  2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie, komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem.
  3. Ceny podane w ofercie muszą być wyrażone w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
  4. Cena oferty brutto musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania o cenę oraz obejmować wszelkie koszty oraz składki, opłaty i podatki, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji zamówienia, choćby zmieniły się koszty poszczególnych jego składników. Oznacza to, że Wykonawca musi skalkulować wszystkie potencjalne ryzyka, jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia oraz przewidzieć właściwą organizację dla prawidłowego i terminowego zrealizowania prze Wykonawcę zakresu rzeczowego zamówienia.
  5. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku podpisania oferty lub oświadczeń przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
  6. Kopie wszystkich dokumentów dołączonych do oferty winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do jej podpisania (na każdej zapisanej stronie).
  7. Wszelkie poprawki i zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osoby podpisujące ofertę.
  8. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane, spięte w sposób trwały.
  9. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwa do podpisywania dokumentów wystawione przez osoby do tego upoważnione, w przypadku, gdy upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji).

 

VII.                     Kryteria wyboru ofert.

1. Kryterium wyboru oferty będzie cena 100%

Ocenie w tym kryterium będą podlegały ceny brutto za wykonanie całości zamówienia, podane przez wykonawców w formularzu ofertowym. Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium (Cena) wynosi 100 pkt przy założeniu, ze 1%= 1 pkt.

Oferta złożona przez  danego Wykonawcę otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów wynikającą ze wzoru:

 

 

                              Najniższa cena brutto zaproponowana w ofertach        

Liczba punków= -------------------------------------------------------------- x100

                                   Cena brutto badanej oferty

 

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród wszystkich złożonych w postępowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu), która otrzyma największą liczbę punktów.

 

3. Wykonawca jest zobowiązany określić cenę ofertową za wykonanie przedmiotu zamówienia w oparciu o dokumentację projektową zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarte w zapytaniu ofertowym. Cena winna być obliczona ściśle według zapisów formularza ofertowego. Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe i obejmować będzie wszelkie koszty związane z kompleksowym wykonaniem przedmiotu zamówienia. Cenę oferty należy podać w złotych polskich z uwzględnieniem odpowiedniej stawki podatku VAT, zgodnej z obowiązującymi przepisami. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

 

4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,
że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach
.

 

VIII.          Miejsce i termin złożenia ofert.

1.     Ofertę należy złożyć do dnia 14 grudnia 2021r. do godziny 10.00 (decyduje data wpływu do Zamawiającego) w następujący sposób:

1)     w formie pisemnej w postaci papierowej osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kikole w godzinach urzędowania lub przesłana kurierem albo za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kikole, Plac Kościuszki 7a, 87-620 Kikół (pokój nr 1). przy czym zaleca się, aby oferta złożona była w zamkniętej kopercie z dopiskiem „GOPS.0911.9.2021 – „Zakup i dostawa schodołazu gąsienicowego” lub

2)     zeskanowana pocztą elektroniczną na adres: programpokl@kikol.pl przy czym
w temacie wiadomości należy wpisać: GOPS.0911.9.2021 „Zakup i dostawa schodołazu gąsienicowego”.

2.     Oferta złożona po upływie terminu składania ofert podlega odrzuceniu.

3.     Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

4.     W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

5.     Zamawiający dokona poprawek w ofertach:

1)     oczywistych omyłek pisarskich;

2)     oczywistych omyłek rachunkowych z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

O dokonanych poprawkach w ofercie Zamawiający niezwłocznie zawiadamia o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

6.     Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

1)     zostanie złożona po terminie składania ofert;

2)     zostanie złożona przez Wykonawcę, który nie spełni warunku udziału
w postępowaniu;

3)     wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę;

4)     jej treść nie będzie odpowiadała treści niniejszego Zapytania o cenę;

5)     jej złożenie stanowić będzie czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

6)     będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów;

7)     zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

8)     będzie niekompletna (np. brak podpisów, brak kompletnych danych) lub będzie zawierać błędy, w tym błędy w obliczeniu ceny, które nie będą mogły być poprawione jako oczywiste omyłki w rozumieniu ust. 5 niniejszego rozdziału Zapytania o cenę.

 

IX.            Osoba uprawnione do kontaktu z wykonawcami:  

 Lidia Usowicz – tel. 54 289-46-70 wew. 29, e-mail: programpokl@kikol.pl

 

X.              Pozostałe informacje

1.     Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli:

1)     nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu;

2)     cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

3)     gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

4)     postępowanie obarczone jest niemożliwością do usunięcia wadą, w szczególności gdy umowa może zostać uznana za nieważną na podstawie odrębnych przepisów.

2.   Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie zawarcia umowy. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.

3.   Zamawiający przewiduje następujący sposób rozliczenia za wykonanie przedmiotu zamówienia: podstawę ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie stanowiła cena brutto wskazana w formularzu ofertowym.

4.   W przypadku gdy wybrany Wykonawca odstąpi od zawarcia umowy z Zamawiającym, Zamawiający zawiera umowę z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w rozdziale VII Zapytania o cenę lub pozostawi postępowanie bez rozstrzygnięcia.

5.   Wykonawca ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

6.   W niniejszym postępowania nie przysługują Wykonawcy środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.

7.   W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Zapytaniu o cenę mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz postanowienia Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, wersja z dnia 21 grudnia 2020 r. 

 

Załączniki do zapytania o cenę:

- formularz ofertowy – załącznik nr 1

-  projekt umowy – załącznik nr 2

- Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – załącznik nr 3

 

                                                                                                          Z up. Wójta Gminy Kikół

                                                                                                                Joanna Małecka

                                                                                                          Kierownik GOPS Kikół