In.6730.84.3.2021.JBK                                                                           Kikół, dnia 07.12.2021r.

                                                           ZAWIADOMIENIE                                                   

o zebraniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy wraz z możliwością zapoznania się z aktami sprawy na każdym etapie postępowania.

Na podstawie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w związku z art. 60 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) zawiadamiam o możliwość zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszenia żądań przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą, na działce nr 43/14 położonej w obrębie ewidencyjnym Konotopie, gmina Kikół.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Strony postępowania mogą zapoznać się z całością akt sprawy i wypowiedzieć się, co do zebranych materiałów w siedzibie Urzędu Gminy  Kikół, ul. Plac Kościuszki 7, 87 – 620 Kikół, w pok. nr 5 w godzinach pracy Urzędu, w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia tj. do dnia 28 grudnia  2021 roku.

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej BIP www.bip.kikol.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kikół oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Konotopie. 

 

Wnioski i uwagi należy składać na piśmie w pokoju nr 5 w godzinach pracy Urzędu
lub kierować na adres Urzędu Gminy w Kikole, Plac Kościuszki 7, 87-620 Kikół.

 

 

Zawiadomienie podano do publicznej wiadomości dnia 07.12.2021 r.