In.6733.02.4.2022.JBK                                                                 Kikół, dnia 07.06.2022 r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KIKÓŁ

 

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

 

          Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm. ) Wójt Gminy Kikół zawiadamia, że w dniu 07 czerwca 2022 roku na wniosek Inwestora Gminy Kikół, z siedzibą przy pl. Kościuszki 7, 87-620 Kikół, w imieniu której wystąpił Wójt Gminy Pan Józef Predenkiewicz, została wydana decyzja nr In. 6733.02.2022.JBK o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie zaplecza technicznego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w tym budynku gospodarczo - garażowego czterosegmentowego wraz z utwardzeniem terenu i zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego na budynek zaplecza technicznego na działkach nr 250/1, nr 250/2, nr 250/3, nr 250/4, położonych w obrębie Lubin, gmina Kikół.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia dokonania/doręczenia obwieszczenia tj. do 05 lipca 2022 roku.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 07.06.2022 r. poprzez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy w Kikole, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kikole oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Lubin.

 

 W związku z powyższym informuję, że z w/w decyzją można zapoznać się
w siedzibie Urzędu Gminy Kikół, Plac Kościuszki 7, pok. nr 5, w godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 715 do 1515.