WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA

Wójt Gminy Kikół działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  /j.t. Dz.U. z 2021r., poz. 1899 z późn. zm./

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

L.p.

Położenie

Przeznaczenie 

w studium                   

Nr działki

 

pow. w ha

Pow. przeznaczona do sprzedaży w ha

Numer

KW

Opis nieruchomości

Cena wywoławcza

w zł 

Forma zbycia

 

1.

 

Wolęcin

teren przeznaczony  na cele rolne

 

 

32

 

 

1,08

 

4/6 części nieruchomości

 

WL1L/00043540/6

 

działka zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej
108,0 m2 oraz budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 55 m2

 

45 600,00

Sprzedaż w trybie przetargu ograniczonego do rolników indywidualnych zdefiniowanych w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j.D.U. z   2022, poz. 461)

2.

Wolęcin

teren przeznaczony  na cele rolne

 

141

0,53

4/6 części nieruchomości

WL1L/00043540/6

działka niezabudowana

10 900,00

Sprzedaż w trybie przetargu ograniczonego do rolników indywidualnych zdefiniowanych w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j.D.U. z   2022, poz. 461)

Uwagi:

1. Wykaz wywieszony zostaje zgodnie z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami  / t.j. Dz.U. z 2021 , poz. 1899 z późn. zm./ na okres 21 dni tj. od dnia 09.06.2022 r. do dnia 30.06.2022 r.

2. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt  1 i 2 w/w  ustawy upływa z dniem 22.07.2022 r.

3. Sprzedaż w/w nieruchomości zwolniona jest od podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust. 1, pkt. 9 w związku z art. 2 pkt. 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j.Dz. U. z 2021 poz. 685 z późn. zm.).

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości dnia 09.06.2022 r. poprzez:

1.Wywieszenie na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Gminy Kikół.  

2. Zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Kikół http://bip.kikol.pl                                                                                                                                           

3. Wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa  Wolęcin.

Informację o wywieszeniu niniejszego wykazu podano:

1.W prasie lokalnej                                     
 2.Zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy Kikół   http://bip.kikol.pl                                                                                                                            

 

 Wójt Gminy Kikół
Józef Predenkiewicz