Kikół, dnia 20.06.2022r.

  ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zamawiający - Gmina Kikół, Pl. Kościuszki 7, 87 – 620 Kikół  zaprasza do złożenia oferty

na: „Zakup komputerów typu laptop w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020”

 

Przedmiot zamówienia: „Zakup, dostawa nowego sprzętu komputerowego- laptopów z  niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną dodatkowo program Microsoft Office Home & Student 2021

                                             – ilość 43 sztuk

Zamawiający zastrzega sobie:

1)      prawo zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert. Z tytułu zamknięcia postępowania o zamówienie Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego.

2)      prawo do unieważnienia całości postępowania o zamówienie, jeżeli: nie wpłynęła żadna oferta lub wpłynęły oferty podlegające odrzuceniu albo nie ma możliwości finansowania zamówienia – w szczególności gdy najkorzystniejsza oferta przewyższa kwotę przeznaczoną na realizację zadania i nie przeznaczono dodatkowych środków finansowych.

 

1. Informacje na temat przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa nowego sprzętu komputerowego laptopów z oprogramowaniem, dodatkowo program Microsoft Office Home & Student 2021 umożliwiających pracę zdalną– ilość 43 sztuk.

 

2. Zamówienie nie jest podzielone na części.

Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

Rozwiązania równoważne

W przypadku  użycia w zapytaniu ofertowym, szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie programów komputerowych, wyposażenia i sprzętu Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

W przypadku, gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez zamawiającego.

Użycie w zapytaniu lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 2

       Oferowane komputery, muszą być fabrycznie nowe i nieużywane, pochodzić z bieżącej produkcji, posiadać stosowne certyfikaty i aprobaty dopuszczające sprzęt do sprzedaży i użytkowania na terenie RP, muszą być objęte gwarancją minimum 24 miesiące. Wskazane dokumenty należy dołączyć na wezwanie zamawiającego.

3. Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do dnia 08 sierpnia 2022r.

4. Okres gwarancji : Zamawiający wymaga udzielenia minimum 24 miesięcznej gwarancji na laptopy.

5. Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę należny złożyć w sekretariacie Gminy Kikół pok. 10 na dziennik podawczy do dnia 28.06.2022 r. do godz. 11.00

6.  Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące kryteria oceny ofert:

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Cena oferty – 100%

 

Punktacja za ceny ofert odbędzie się wg wzoru:

 

                               Najniższa cena oferty

                   „C”   = ------------------------------- x 100

                               Cena badanej oferty

7.      Termin otwarcia ofert: otwarcie ofert  nastąpi w dniu 28.06.2022r. o godz. 11.10. 

8.      Warunki płatności: do 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego po uprzednim odbiorze zadania i podpisaniu protokołu odbioru.

Fakturowanie:

Nabywca/Odbiorca:
Gmina Kikół

Plac Kościuszki 7, 87 – 620 Kikół
NIP 4660331828

9.      Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami : w sprawach merytorycznych, sprawach proceduralnych: Pani  Iwona Boguska e-mail: urzad@kikol.pl tel: 054 289 46 70 wew. 30

10.    Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim.

Sposób składania oferty:  składanie ofert odbywa się poprzez złożenia oferty w sekretariacie Gminy Kikół pok. 10 na dziennik podawczy do dnia 28.06.2022 r. do godz.11.00 ( liczy się data wpływu)

11.    W załączeniu do zaproszenia.

   formularz ofertowy- załącznik nr 1

   szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- załącznik nr 2

   projekt umowy - załącznik nr 3

   oświadczenie – załącznik nr 4

Projekt umowy jest przykładowy i będzie uzgadniany z wykonawca, który wygra zapytanie ofertowe. Zamawiający nie wymaga składania wraz z oferta projektu umowy.

 

13. Na ofertę składa się :

 

-  Wykonawca przedłoży wypełniony i podpisany formularz ofertowy – wg. załączonego wzoru formularza ofertowego – zał nr 1.

- Wykonawca do oferty załączy specyfikacje proponowanego sprzętu - laptopów.

- Oświadczenie - załącznika nr 4

 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Gminy Kikół do zawarcia umowy.

Zapraszam do złożenia oferty                                                           

                       

 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

w związku z postępowaniem w trybie zapytania ofertowego

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), - Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, dalej „RODO”, informuję, że:

Administrator danych osobowych:

·      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kikół, Plac Kościuszki 7,

87 – 620 Kikół

Inspektor ochrony danych:

·      We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych poprzez e-mail: iod@kikol.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z niniejszym postępowaniem prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zadanie: „Zakup komputerów osobistych typu laptop w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020”w procedurze wyboru wykonawcy (w celu zawarcia umowy) i dalej w związku z realizowaną umową
– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b  i c RODO zw. z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz innymi aktami prawymi.

Odbiorcy danych osobowych:

·                    Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

·                    podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,

·                    dane mogą zostać powierzone tzw. podmiotom przetwarzającym na podstawie odpowiednich umów, w szczególności podmioty zapewniające obsługę, utrzymanie, konserwację i rozwój systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu

Okres przechowywania danych:

·                    Dane osobowe będą przechowywane, przez okres wymagany przepisami prawa.
Na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, będziemy je przetwarzać tak długo jak będziemy do tego zobligowani przepisem prawa - obecnie 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Ponadto dane będziemy przechowywać przez okres przedawnienia roszczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przez okres wymagany przepisami archiwalnymi wynikającymi
z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Prawa osób, których dane dotyczą:

·             Posiada Pan/Pani prawo:

·                    na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii danych;

·                    na podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania / uzupełnienia danych osobowych;

·                    prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17 RODO,

·                    prawo ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO,

·                    prawo do przenoszenia danych osobowych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 20 RODO,

·                    prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO.

·                    Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, należy skontaktować się z Administratorem lub inspektorem ochrony danych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

·                    Może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

Informacja o wymogu dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach nie podania danych osobowych:

·                    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu udziału
w postępowaniu, jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy. Niepodanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w postępowaniu i zawarcie umowy. 

Pozostałe informacje:

·                    Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji i nie będą profilowane.

·                    Administrator nie zamierza przekazywać danych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

 

Informacje dodatkowe z art. 14 RODO –

 

Obowiązek informacyjny względem osób fizycznych, których dane są przekazane zamawiającemu
i których dane pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego
w niniejszym postępowaniu
.

 

 

Źródło pozyskania danych oraz kategorie tych danych:

 

Może zdarzyć się, że przetwarzamy Pani/Pana dane pomimo, iż nie uzyskaliśmy ich bezpośrednio od Państwa wyjaśniamy, iż dane te zostały pozyskane od drugiej strony umowy (czyli podmiotu, z którym Pan/Pani współpracuje), która to wskazała Panią/Pana (np. w umowie) jako osobę uprawnioną do reprezentacji, kontaktu czy realizacji zamówienia.

Administrator danych może przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych – dane zwykłe takie jak:  imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, inne podstawowe dane podane tylko w niezbędnym zakresie do zawarcia/realizacji umowy.”