Petycja w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy

Odwzorowanie cyfrowe (skan): w załączeniu

Data wpływu petycji: 01.08.2022

Dane Podmiotu wnoszącego petycję: Patryk Janusz Król