WÓJT GMINY KIKÓŁ

ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż 4/6 części w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kikół

L.p.

Położenie

Przeznaczenie 

w studium                   

Nr działki

 

pow. w ha

pow. przeznaczona do sprzedaży w ha

Numer

KW

Opis nieruchomości

Cena wywoławcza w zł  

Wadium w zł

Termin przetargu

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

Wolęcin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wolęcin

teren przeznaczony na cele rolne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

teren przeznaczony na cele rolne

 

 

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

141

 

 

1,08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,53

 

4/6 części nieruchomości

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4/6 części nieruchomości

 

 

WL1L/00043540/6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WL1L/00043540/6

 

działka zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej
108,0 m2 oraz budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 55 m2

 

działka niezabudowana

 

56 500,00

 

2 825,00

 

27.10.2022 r.

godz. 1000

 

Uwagi:

1.      Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w/w wadium w kasie Urzędu Gminy lub na konto nr KBS Aleksandrów Kuj. O/Kikół  54 9537 0000  0040 0187 2000 0005  - tytuł przelewu ,,Przetarg ustny ograniczony ........" oraz złożenie stosownych dokumentów w terminie do dnia 24.10.2022r.do godz. 15.00.

2.      Przetarg odbędzie się w dniu 27.10.2022 r. o godz. 1000 w sali nr 3 Urzędu Gminy Kikół przy Placu Kościuszki 7

3.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

4.Uczestnik, który przetarg wygra zobowiązany jest stawić się do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Urząd Gminy. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W razie nieprzystąpienia w wyznaczonym terminie do zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwracane jest niezwłocznie (bez odsetek) odpowiednio po odwołaniu, zamknięciu przetargu, unieważnieniu przetargu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.

5. Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi wygrywający przetarg - nabywca.

6.Organizator przetargu może odwołać przetarg z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o jego odwołaniu do publicznej wiadomości.

7. Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości oraz warunków przetargu należy pobrać ze strony internetowej http://bip.kikol.pl oraz można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kikole przy Placu Kościuszki 7, pokój nr 5 lub telefonicznie pod numerem 54/2894670 wew. 48 lub 45.

Procedura sprzedaży

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kikole, na tablicy ogłoszeń Sołectwa Wolęcin w dniu 22.09.2022 r. a także podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej – Gazeta CLI oraz na stronie internetowej tut. Urzędu  http://bip.kikol.pl.

 

           

 

 

 

 

 

                                                                                                               Wójt Gminy Kikół

                                                                                                             Józef Predenkiewicz