In.6733.11.1.2022.JBK                                                               Kikół, dnia 10.11.2022 r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KIKÓŁ

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

          Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) Wójt Gminy Kikół zawiadamia, że w dniu 10 listopada 2022 roku zostało wszczęte, na wniosek „ENERGA-OPERATOR” S.A. Oddział Toruń z siedzibą w Toruniu, ul. Bema 128, 87 – 100 Toruń, w imieniu której wystąpił pełnomocnik Pan Jacek Tęgowski, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie linii kablowej nn 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi na działkach nr 21/3, nr 23/15, nr 23/24, nr 23/17, nr 23/23, nr 23/31, nr 23/35  położonych w miejscowości Jarczechowo, obręb Jarczechowo, gmina Kikół.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. KPA niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 10.11.2022 r. poprzez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy w Kikole, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kikole oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Jarczechowo.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 kpa).

Uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w Kikole, Plac Kościuszki 7, 87 – 620 Kikół w godzinach pracy urzędu: od 7 15 do 15 15 w ciągu 7 dni od dnia dokonania zawiadomienia tj. do dnia 01 grudnia 2022 r.