In.6733.07.4.2022.JBK                                                                  Kikół, dnia 21.11.2022r.

 

                               OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE                                                    

o zebraniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz możliwości zapoznania się z aktami sprawy na każdym etapie postępowania.

Na podstawie z art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.)  oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 503 ze zm.)  zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 sp. z o. o. w Warszawie, o kodzie LPN0801A i budowli w postaci wolnostojącej wieży dla potrzeb montażu na niej:

      - dziewięć anten sektorowych, o azymucie 00 (typ anteny A704516R0v06, ADU4518R7v06), 1100 (typ anteny A704516R0v06), 2450 (typ anteny A704516R0v06), na wysokości środka anteny 53,3 m nad poziomem terenu, pochyleniu wiązki głównej tilt min. 00 maks. - 120, umożliwiających emisję promieniowania w paśmie  800MHz, 900 MHz, 1800MHz, 2100MHz i 2600 MHZ,  maks. mocy nadawania  60W, 80W i 100W, EIRP z anten wynosić będzie 2536 W, 3021 W, 5610 W, 5129 W wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w postaci elementów torów antenowych, zespołu urządzeń nadawczo odbiorczych i transmisyjnych, a także zasilających i sterujących  posadowionych w podstawy wieży, na działce nr 218/8, obręb Trutowo gmina Kikół.

 

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

W związku z powyższym informuję, iż strony postępowania mogą zapoznać się z całością akt sprawy i wypowiedzieć się, co do zebranych materiałów w siedzibie Urzędu Gminy Kikół,
ul. Plac Kościuszki 7, 87 – 620 Kikół, w pok. nr 5 w godzinach pracy Urzędu w terminie
7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia tj. do dnia 12 grudnia 2022 roku.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej BIP www.bip.kikol.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kikół oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Trutowo.

Wnioski i uwagi należy składać na piśmie, osobiście w pokoju nr 5 w godzinach pracy Urzędu lub kierować na adres Urzędu Gminy w Kikole, Plac Kościuszki 7, 87-620 Kikół.

Zawiadomienie podano do publicznej wiadomości dnia 21 listopada 2022 r.