Zamawiający:
Wójt Gminy Kikół, Plac Kościuszki 7, 87-620 Kikół, tel./fax. 054 289 46 70

Tytuł przetargu:
Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego

CPV:
66.11.30.00-5

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:
Patrz SIWZ pkt V.

Termin realizacji:
15.04.2009 r.

Osoba odpowiedzialna:
Krzysztof Kozłowski tel. (054) 289 46 70 wew. 31, pokój nr 14

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy w Kikole, ul. Plac Kościuszki 7, 87-620 Kikół, pok. nr 18 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2009-03-25 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2009-03-25 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy w Kikole, ul. Plac Kościuszki 7, 87-620 Kikół, sala posiedzeń pok. nr 4

Kryteria wyboru:
Cena - 100%

Wadium:
nie wymagane

Uwagi:
PYTANIE 1:
W związku z ogłoszeniem przetargu na udzielenie kredytu w kwocie 1.450.000,00 zł. na pokrycie deficytu budżetowego uprzejmie prosimy o pisemne potwierdzenie, czy w przypadku wyboru naszej oferty Zamawiający dostarczy przed podpisaniem umowy kredytowej następujące dokumenty:
1. Opinie RIO o wykonaniu budżetu na 2007 i 2008 r.
2. Opinia RIO do deficytu na 2009
3. Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu
4. Aktualną uchwałę budżetową wraz z załącznikami dot. prognozy dochodów, wydatków, długu i obsługi zadłużenia w całym okresie kredytowania
5. NIP
6. REGON
7. Statut
8. Informacja o stanie mienia komunalnego
9. Dokument potwierdzający wybór Wójta i Skarbnika Gminy
10. Ksero dowodów osobistych Wójta i Skarbnika
11. Aktualne zaświadczenie ZUS i US (nie starsze niż 1 miesiąc)
12. Opinie bankowe z banku prowadzącego rachunek Gminy i z banków kredytujących
Prosimy również o zgodę na załączenie do oferty własnego projektu umowy kredytowej zawierającego warunki podane w SIWZ i zgodne z zapisami projektu umowy załączonego do SIWZ, ale rozszerzonego o dodatkowe zapisy precyzujące obowiązki stron bez konieczności odwoływania się do wewnętrznych regulacji banku.

ODPOWIEDŹ 1:
UG. 3410-ZP-N-2/1/09
W odpowiedzi na zapytanie Oferenta z dnia 16.03.2009 r. Wójt Gminy Kikół potwierdza, że w przypadku wyboru oferty danego Banku Zamawiający dostarczy przed podpisaniem umowy kredytowej następujące dokumenty:
1. Opinię RIO o wykonaniu budżetu na 2007 i 2008 r.
2. Opinię RIO do deficytu na 2009 r.
3. Opinię RIO o możliwości spłaty kredytu.
4. Aktualną uchwałę budżetową wraz z załącznikami dot. prognozy dochodów, wydatków, długu i obsługi zadłużenia w całym okresie kredytowania.
5. NIP.
6. REGON.
7. Statut.
8. Informację o stanie mienia komunalnego.
9. Dokument potwierdzający wybór Wójta i Skarbnika Gminy.
10. Ksero dowodów osobistych Wójta i Skarbnika.
11. Aktualne zaświadczenie ZUS i US (nie starsze niż l miesiąc).
12. Opinie bankowe z banku prowadzącego rachunek Gminy i z banków kredytujących.
Informuję również, że wyrażam zgodę na załączenie do oferty własnego projektu umowy kredytowej, zawierającego warunki podane w SIWZ i zgodnego z zapisami projektu umowy załączonego do SIWZ, ale rozszerzonego o dodatkowe zapisy precyzujące obowiązki stron bez konieczności odwoływania się do wewnętrznych regulacji banku.

PYTANIE 2:
1) Czy Zamawiający może potwierdzić, że oprocentowanie kredytu w okresie kredytowania oparte będzie na zmiennej stawce WIBOR 1M stanowiącą średnią notowań w okresie od 15-go dnia miesiąca poprzedniego do 14-go dnia miesiąca, w którym następuje splata odsetek?
2) Prosimy o przesłanie następujących dokumentów finansowych, które umożliwią nam dokonanie prawidłowej analizy zdolności kredytowej Zamawiającego:
• RbNds za rok 2008r.
• RbZ za rok 2008r.
• Rb-27S za rok 2008r.
• Rb-28S za rok 2008r.
• RbNds za rok 2007r.
• RbZ za rok 2007r.
• Rb-27S za rok 2007r.
• Rb-28S za rok 2007r.
• Aktualne zaświadczenie o nie zaleganiu ze składkami w ZUS i US
• opinia RIO o wykonaniu budżetu za rok 2007
• uchwała właściwego organu JST o zaciągnięciu kredytu, będącego przedmiotem postępowania
• opinia RIO o możliwości spłaty kredytu, będącego przedmiotem postępowania r.
• akt o wyborze wójta
A uchwała rady o powołaniu skarbnika
A zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON
A zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP

ODPOWIEDZ 2:
UG. 3410-ZP-N-2/2/09
Ad 1:
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
Ad 2:
Wymienione przez Państwa dokumenty są dostępne do wglądu w Urzędzie Gminy w Kikole, u Pani Anety Kaczmarek - Skarbnika Gminy, pok. nr 13, w godz. 8.00 - 14.00, z wyjątkiem aktualnych zaświadczeń o nie zaleganiu ze składkami w ZUS i US oraz opinii RIO o możliwości spłaty kredytu, będącego przedmiotem postępowania, które Gmina przedłoży przed podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą.


Firmy uczestniczące
Bank Pocztowy S.A. Oddział we Włocławku, ul. Chopina 54B, 87-800 Włocławek  
Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział we Włocławku, ul. Kościuszki 15, 87-800 Włocławek  
Mazowiecki Bank Regionalny Spółka Akcyjna Oddział w Płocku, ul. Nowy Rynek 6, 09-400 Płock   Wygrany
Kujawski Bank Spółdzielczy, ul. Chopina 3, 87-700 Aleksandrów Kujawski