specyfikacja warunków zamówienia

zAMAWIAJĄCY:

 

GMINNY ośrodek pomocy społecznej w Kikole

plac Kościuszki 7a, 87-620 Kikół

 

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości mniejszej niż progi unijne,
o których mowa w art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)? na usługę pn.:

„Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków dla dzieci objętych dożywianiem w szkołach z terenu Gminy Kikół oraz dla świadczeniobiorców Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Kikole w roku 2021”

 

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

 

Data: 04.03.2021 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ZATWIERDZAM:

 

                                                                                           

            Kierownik GOPS w Kikole

Joanna Małecka

 

 

 


I.           NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

 

Nazwa Zamawiającego:                                                       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kikole

Adres Zamawiającego:                                                                     Plac Kościuszki 7a, 87-620 Kikół

Tel.:                                        54 289 46 70

Adres e-mail:                         gops@kikol.pl

Strona internetowa:                                       gopskikol.rbip.mojregion.info

 

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem: strona podmiotowa BIP pod adresem https://gopskikol.rbip.mojregion.info/ oraz miniPortal pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania

 

Godziny pracy: poniedziałek – 715-1515

wtorek - 715-1615

środa - 715-1515

czwartek - 715-1515

piątek - 715-1415

 

II.          TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1.       Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym  na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą p.z.p. lub p.z.p. oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”.

2.       Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.

3.       Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych,
o których mowa w art. 3 ustawy p.z.p.

4.       Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

5.       Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.

6.       Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.

7.       Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 p.z.p.

8.       Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności związane z realizacją zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz.1320) obejmują następujące rodzaje czynności:

1)      przygotowywania posiłków – kucharz, pomoc kuchenna;

2)      dostarczanie przygotowanych posiłków pod adresy wyznaczone przez Zamawiającego - kierowca.

- o ile czynności te nie będą wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej.

9.       Sposób weryfikacji zatrudnienia osób wykonujących wskazane powyżej czynności związane z realizacją zamówienia, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę (podwykonawcę) wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określone zostały
w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia, stanowiących załącznik nr 6 do SWZ

10.    Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz.1320) obejmują następujące rodzaje czynności:

3)      przygotowywania posiłków – kucharz, pomoc kuchenna;

4)      dostarczanie przygotowanych posiłków pod adresy wyznaczone przez Zamawiającego - kierowca.

Sposób weryfikacji zatrudnienia osób wykonujących wskazane powyżej czynności
w zakresie realizacji zamówienia, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określone zostały w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia, stanowiących załącznik nr 6 do SWZ.

11.            Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób,
o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 p.z.p.

 

III.           OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.       Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przygotowywania i dostarczania gorących posiłków dla dzieci objętych dożywianiem w szkołach z terenu Gminy Kikół oraz dla świadczeniobiorców Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kikole w roku 2021. Przewidywana łączna liczba posiłków 16 510.

2.       Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący załącznik nr 7 do SWZ.

3.       Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części zamówienia:

1)       Część nr 1 – Dożywianie dzieci w szkołach (przewidywana liczba posiłków
- 14 950);

2)     Część nr 2 – Dożywianie świadczeniobiorców GOPS w Kikole (przewidywana liczba posiłków - 1 560).

Zamawiający informuje, że podane liczby posiłków są wartościami szacunkowymi, umożliwiającymi porównanie ofert Wykonawców.

4.        Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w podziale na części, o których mowa w ust. 3. Ofertę można składać w odniesieniu do jednej lub obu części – zgodnie
z wyborem Wykonawcy. Zamawiający nie wprowadza ograniczeń, co do liczby części, które mogą zostać udzielone jednemu Wykonawcy. Każda z części zamówienia będzie badana i oceniana odrębnie - zamówienie w danej części zostanie udzielone Wykonawcy, który złoży ofertę najwyżej ocenioną dla tej części, według przyjętych kryteriów oceny ofert.

5.        Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia maksymalnie o 30% przewidywanej liczby posiłków w każdej z części zamówienia, stosownie do aktualnych potrzeb Zamawiającego, w granicach kwoty jaką może przeznaczyć na realizację zamówienia, przy uwzględnieniu zaoferowanej przez wybranego Wykonawcy ceny brutto za jednej posiłek (zestaw obiadowy składający się z zupy i drugiego dania). Jeżeli Zamawiający nie skorzysta z powyższego prawa, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia, w tym o zapłatę odszkodowania z tytułu niezrealizowanego zakresu (części), jak również nie może być podstawą do odmowy wykonania zamówienia.

6.        Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia przewidywanej liczby posiłków stosownie do aktualnych potrzeb, przy czym Zamawiający gwarantuje realizację minimum:

1)     50% przewidywanej liczby posiłków w części nr 1 zamówienia;

2)     70% przewidywanej liczby posiłków w części nr 2 zamówienia.

Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia, w tym o zapłatę odszkodowania, z tytułu zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia, jak również nie może być podstawą do odmowy wykonania gwarantowanego zakresu (części) zamówienia.

7.       Zwiększenie lub zmniejszenie przewidywanej liczby posiłków, o których mowa w ust. 5
i 6, wynikać będzie ze zmiany liczby osób kwalifikujących się do uzyskania tego rodzaju pomocy społecznej lub z powodu
dostosowania sposobu realizacji zamówienia do wymagań stanu epidemii związanego z Covid-19.

8.        Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

-       55520000-1                    usługa dostarczania posiłków;

-       55321000-6                    usługa przygotowywania posiłków.

9.       Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.

10.     Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy p.z.p.

 

IV.           PODWYKONAWSTWO

1.       Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).

2.       Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

3.       Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.

 

V.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia:

1)       Część nr 1 – Dożywianie dzieci w szkołach: w terminie od dnia 07.04.2021 r. do dnia 22.12.2021 r. (z uwzględnieniem okresu wakacji, dni ustawowo i dodatkowo wolnych oraz nauki zdalnej);

2)       Część nr 2 – Dożywianie świadczeniobiorców GOPS w Kikole: 6 miesięcy w okresie od 01.07.2021 r. do 31.12.2021 r. we wszystkie dni robocze.

 

VI.           WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.           O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VII SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

2.           O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału dotyczące:

1)               zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

2)               uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

3)               sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

4)               zdolności technicznej lub zawodowej:

a)       Wykonawca spełni warunek, jeżeli dysponuje zakładem prowadzącym działalność związaną z produkcją lub obrotem żywności w rozumieniu ustawy
z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 2021), co potwierdza aktualna decyzja właściwego, ze względu na siedzibę zakładu, państwowego powiatowego inspektora sanitarnego
o zatwierdzenie zakładu oraz zaświadczenie o wpisie do właściwego rejestru;
w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek musi być spełniony łącznie przez tych Wykonawców – warunek dotyczy obu części zamówienia;

b)      Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał lub nadal wykonuje,
w okresie ostatnich trzech lat,
licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie usługi, których przedmiotem było/jest przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków w ilości co najmniej 100 (słownie: sto) posiłków dziennie (licząc jako średnia liczba z okresu realizacji zamówienia)
na rzecz danego zamawiającego (odbiorcy usługi) i usługi te były/są wykonywane w sposób ciągły w ramach jednego zamówienia/ jednej umowy przez okres co najmniej sześciu miesięcy; w przypadku usług nadal wykonywanych Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że usługi wykonuje przez okres co najmniej sześciu miesięcy licząc
do dnia, w którym upływa termin składania ofert;
w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek musi spełnić
co najmniej jeden z tych Wykonawców
warunek dotyczy tylko części nr 1 zamówienia.

 

VII.        PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

1.   Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:

1)               w art. 108 ust. 1 p.z.p.;

2)               w art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7 p.z.p., tj.:

a)     w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

b)     który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;

c)     który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady

-     z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 i 3 p.z.p.

2.       Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 p.z.p.

3.   W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy
z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie przesłanek, o których mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału.

 

VIII.                      OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA (PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE)

1.              Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia: o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wg wzoru określonego
w załączniku nr 2 do SWZ) oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
(wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do SWZ).

2.              Informacje zawarte w oświadczeniach, o których mowa w ust. 1, stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.

3.              Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 4 niniejszego Rozdziału SWZ, aktualnych na dzień ich złożenia.

4.              Podmiotowymi środkami dowodowymi w niniejszym postępowaniu są:

1)                   oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy p.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenia
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowe – wzór oświadczenia określny jest w załączniku nr 4 do SWZ;

2)       odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy p.z.p., sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

3)                   wykazu usług wykonanych lub wykonywanych (wg wzoru określonego w złączniku nr 5 do SWZ) w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane lub są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

5.       Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 4 pkt 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu
z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej
w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

6.       Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskaże
w oświadczeniach, o których mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału SWZ, dane umożliwiające dostęp do tych środków.

8.    Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

9.    W zakresie nieuregulowanym ustawą p.z.p. lub niniejszą SWZ do oświadczeń
i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają
w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie
(Dz. U. poz. 2452).

 

IX.    POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW

1.       Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

2.       W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie do realizacji którego te zdolności są wymagane.

3.       Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

4.       Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.

5.       Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału
w postępowaniu.

6.       Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

7.       Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniami, o których mowa
w Rozdziale VIII ust. 1 SWZ, także oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w Rozdziale VIII SWZ.

 

X.      INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA)

1.       Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.

2.       W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 SWZ, składa każdy
z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

3.       Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

4.       Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

 

XI.   SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

1.       Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

2.       W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:

1)  miniPortalu, który jest dostępny pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/

2)  ePUAPu dostępnego pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal

-    obowiązkowo w zakresie składania, zmiany lub wycofania oferty przez Wykonawcę

oraz

3)  poczty elektronicznej pod adresem: a.ciechanowska@kikol.pl – w szczególności do składania wniosków, zawiadomień oraz przekazywania informacji i wyjaśnień,
z wyłączeniem składania, zmiany lub wycofania oferty.

3.       Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.

4.       Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortalu, adres strony: https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) adres strony: https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania.

5.       Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.

6.       Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

7.       Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej postępowania informację zawierającą link do postępowania na miniPortalu oraz ID postępowania. Dane postępowanie można wyszukać również na liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.

8.     Dokumenty elektroniczne składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej,
na adres email: a.ciechanowska@kikol.pl. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania
i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

9.       Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Anna Nadrowska,
 tel. 54 289 46 70 wew. 29, w godzinach pracy Zamawiającego, adres e-mail
do korespondencji: a.ciechanowska@kikol.pl

10.    W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania: GOPS.271.1.2021.

11.  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek
o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.

12.  Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 11, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 11, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.

13.  Przedłużenie terminu składania ofert, o którym mowa w ust. 12, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

 

XII.      OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

1.       Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę na dowolnie wybraną(e) przez siebie część(ci) zmówienia. Jeżeli Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę na wybraną(e) przez siebie część(ci) zamówienia, wszystkie złożone przez niego oferty na te części zamówienia zostaną odrzucone.

2.       Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.

3.       Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie ze wzorem określonym
w załączniku nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:

1)               oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 SWZ;

2)               zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy);

3)               dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy);

4)     oświadczenie, o którym mowa w rozdziale X ust. 3 (jeżeli dotyczy).

4.       Oferta powinna być podpisana przez osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

5.       W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

6.       Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

7.       Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

8.       Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.

9.       Ofertę, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 SWZ,  podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych zgodnych z załącznikiem
nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2247), w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Zalecany przez Zamawiającego format przesyłanych przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów to .pdf. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń: .zip, 7Z.

10.    Do oferty należy dołączyć oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 SWZ, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować z plikami stanowiącymi ofertę.

11.    Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również
na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.
W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP,
na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

12.    Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/

13.    Jeżeli dokumenty przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, powinien:

1)      najpóźniej w terminie ich przekazywania zastrzec, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa;

2)      przekazać je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz
z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.

14.  Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.

15.    Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu.

16.    Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

17.    Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz
z tłumaczeniem na język polski.

18.    Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności
z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 

XIII.      SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY

1.            Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem Formularza Ofertowego, stanowiącym  załącznik nr 1 do SWZ.

2.            Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy.

3.       Łączna cena ofertowa brutto powinna wynikać z iloczynu: przewidywanej liczby posiłków (zestawów obiadowych składający się z zupy i drugiego dania) i ceny jednostkowej brutto z podatkiem VAT za jeden posiłek. Wyliczona łączna cena ofertowa brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert.

4.       Cena jednostkowa brutto za jeden posiłek (zestaw obiadowy składający się z porcji zupy
i drugiego dania) podana w ofercie jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji, wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane
z realizacją przedmiotu zamówienia i pozostaje niezmienna do końca realizacji przedmiotu zamówienia oraz nie podlega waloryzacji i zmianie z zastrzeżeniem ust. 5.

5.       W przypadku zmiany przepisów dotyczących podatku VAT, Wykonawca zobowiązany będzie do naliczania podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu wystawienia faktury.

6.       Wszystkie ceny podane w ofercie muszą być wyrażone w złotych polskich (PLN)
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zachowaniem zasad zaokrągleń arytmetycznych.

7.            Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku
od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie, o której mowa w ust. 1, Wykonawca ma obowiązek:

1)   poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził
do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;

2)   wskazania nazwy (rodzaju) usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

3)   wskazania wartości usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;

4)   wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

8.            Wzór Formularza Ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie
o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikować treść formularza. 

9.       Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.

 

XIV.      WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.

 

XV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1.            Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 10 kwietnia 2021 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2.            W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia
o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

 

XVI.      SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1.       Ofertę należy złożyć za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu
do dnia 12 marca 2021
r. do godziny 10:00.

2.       Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 marca 2021 r. o godzinie 10:30, poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następnie poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

3.       Najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

4.       Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

1)   nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;

2)   cenach  zawartych w ofertach.

 

XVII.                OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1.   Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w każdej części zamówienia, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

1)               Cena (C) – waga kryterium 60%;

2)     Termin płatności (T) – waga kryterium 40%.

2.     Zamawiający dokona oceny oferty odrębnie w poszczególnych częściach zamówienia.

3.     Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:

1)                Cena (C) – waga 60%

Ocena punktowa w kryterium „cena” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto podanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru:

 

najniższa cena brutto*

C = ------------------------------------------------   x 100 pkt x 60%

cena oferty ocenianej brutto

 

* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu

2)      Termin płatności (T) – waga 40%

Ocena punktowa w kryterium „termin płatności” dokonana zostanie na podstawie zaoferowanego przez Wykonawcę w ofercie terminu płatności faktury w dniach licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury i przeliczona według wzoru:

 

termin płatności w ofercie ocenianej

T = -----------------------------------------------------------------------  x 100 pkt x 40%

najdłuższy termin płatności spośród ocenianych ofert*

 

* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu

Zaoferowany termin płatności nie może być krótszy niż 7 dni oraz dłuższy niż 30 dni licząc od dnia otrzymania faktury. Zaoferowanie terminu płatności faktury krótszego
niż 7 dni lub dłuższego niż 30 dni skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy p.z.p. Jeżeli Wykonawca nie poda w ofercie terminu płatności,
to Zamawiający uzna, że oferowany termin płatności wynosi 7 dni.

4.   Punktacja przyznawana ofertom w kryterium cena oceny ofert będzie liczona
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

5.   Za ofertę najkorzystniejszą w danej części zamówienia zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów po zastosowaniu wszystkich kryteriów oceny ofert.

6.          Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium
o najwyższej wadze.

7.   W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

8.   Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana
za najkorzystniejszą w danej części zamówienia.

 

XVIII.             INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1.           Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie
nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

2.           Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.

3.           W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

4.           Wykonawca będzie zobowiązany do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

5.       Przed zawarciem umowy z wybranym Wykonawcą Zamawiający żąda przedłożenia dokumentów (w formie kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) potwierdzających, że zakład Wykonawcy (lub którym dysponuje Wykonawca) prowadzący działalność związaną z produkcją lub obrotem żywności posiada aktualną decyzję właściwego, ze względu na siedzibę zakładu, państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzenie zakładu oraz że jest wpisany do właściwego rejestru – zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.
o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

 

XIX.      WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

XX. INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY

1.            Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy
w sprawie zamówienia, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, stanowiących załącznik nr 6 do SWZ.

2.            Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

3.            Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym
w załączniku nr 6 do SWZ.

4.            Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

 

XXI.      POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY

 

1.  Środki ochrony prawnej określone w niniejszym Rozdziale SWZ przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy p.z.p.

2.  Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3.  Odwołanie przysługuje na:

1)    niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2)    zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

4.         Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (zwanej dalej Izbą). Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione
w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób,
aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5.         Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia
w Biuletynu Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SWZ na stronie internetowej.

6.  Odwołanie wnosi się w terminie:

1)    5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

2)    10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.

7.  Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni
od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9.         Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

10.       W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy ustawy p.z.p. nie stanowią inaczej.

11.       Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych.

12.       Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

13.       Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

 

XXII.                OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:

1)   administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kikole z siedzibą na Placu Kościuszki 7a, 87-620 Kikół;

2)   administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: programpokl@kikol.pl;

3)   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;

4)   odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy p.z.p.

5)   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 p.z.p. przez okres
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6)   obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

7)   w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

8)   posiada Pani/Pan:

a)                   na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania,
w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);

b)      na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy
w zakresie niezgodnym z ustawą
p.z.p. oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

c)       na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania
w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego
);

d)      prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  

9)   nie przysługuje Pani/Panu:

a)                   w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych:

b)      prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c)       na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

10)   przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne
z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

XXIII.             WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ

Załącznik nr 1

Formularz Ofertowy;

Załącznik nr 2

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (składane wraz z ofertą);

Załącznik nr 3

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (składane wraz z ofertą);

Załącznik nr 4

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (składane na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona);

Załącznik nr 5

Wykaz usług wykonanych lub wykonywanych (składany na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona);

Załącznik nr 6

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy;

Załącznik nr 7

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ).